Innovation ordlista

Om du gillar det, dela det.
Agile

Istället för att dokumentera alla specifikationer och krav i början av projeket och leverera en komplett programvara först i slutet av projektet, fokuserar agile på att leverera fungerande programvara i mindre "batches" ofta i slutet av varje vecka eller varannan vecka, s.k. "sprintar". Det finns olika agila metoder, exempelvis Scrum och XP (Extreme Programming). Se det Agila manifestet för en beskrivning av det agila tankesättet.

Blue Ocean strategi

Blue ocean strategi (W. Chan Kim och Renée Mauborgne) innebär att söka differentiering och samtidigt en låg kostnadsstruktur för att skapa ny efterfrågan på en stor obestridd marknad, en s.k. Blue Ocean. Syftet är att undvika att kopiera eller överträffa konkurrenterna på en redan konkurrensutsatt marknad, s.k. Red Ocean. I stället bör fokus riktas mot att hitta nya obestridda marknader, och att dominera dessa så länge som möjligt genom att fortsätta att skapa "blåa oceaner".

Affärsmodell och Business Model Canvas

En affärsmodell beskriver hur ett företag eller en organisation skapar, levererar och tillvaratar värde. Business Model Canvas är ett verktyg som låter dig skapa, visualisera och utmana dina nuvarande och framtida affärsmodeller. Det finns många varianter av Business Model Canvas, till exempel Lean Canvas av Ash Maurya och Javelin Board som används av Lean Startup Machine.

Kreativitet

Kreativitet är den stimulerande användningen av vår fantasi för att anta en utmaning i ett försök att skapa något nytt som är av värde för skaparen. Som sådant är kreativitet annorlunda från innovation, då kreativa idéer inte måste vara nya för världen. Det räcker att de är nya för den person som har skapat den.

Designtänkande

Designtänkande handlar om att skapa nya och innovativa vägar för tillväxt som är förankrade i företaget och marknaden, och som dessutom är teknisk genomförbara. Videon visar hur IBM ser på Design Thinking och Agile.

"Designtänkande är en mänskligt-centrerad strategi för innovation som drar från konstnärens verktygslåda för att integrera behoven hos människor med teknikens möjligheter och företagens behov av framgång." Tim Brown, VD för IDEO.

Disruptiv Innovation

Disruptiv innovation är ett begrepp myntat av Clayton Christensen, Professor vid Harvard Business School. Disruptiv innovation uppstår när en produkt eller tjänst introduceras på marknaden som en relativt enkel produkt eller tjänst, riktad mot den del av marknaden som erbjuder lägst bruttomarginaler, men som så småningom även börjar angripa och undantränga de ledande företagen på den marknaden. I denna 8 min video förklarar Christensen detta populära, men ofta missbrukade begrepp.

Entreprenör

En entreprenör är en person som är beredd att ingå risker för ta en idé till marknaden. Entreprenörskap handlar om att göra, och är lika tillämpligt i vinstdrivande företag som det är i icke-vinstdrivande företag.

Ideation

Ideation är strukturerad metod för att generera många idéer på kort tid. Det finns många olika ideation tekniker, t.ex. brainstorming och empatikartor. Det finns även flera molntjänster utvecklade speciellt för ideation, t ex i2i WIDE, Brightidea och Hype.

"Om du vill ha bra idéer måste du ha många idéer. De flesta av dem kommer att vara fel - vad du måste lära dig är vilka som ska kasta bort. "

-- Linus Carl Pauling, kemist, biokemist, fredsaktivist och nobelpristagaren

Det är lätt att generera många idéer, men utan en process för experimentering och implementering, är alla dessa idéer inte värda någonting. Endast när de omsätts i handling och skapar nytt kundvärde, kan vi tala om innovation.

Innovation

En innovation uppstår när en produkt eller tjänst introduceras på marknaden som tidigare inte fanns och som marknaden anser är värdefull, dvs. innovation = nytt kundvärde.

Innovatör

En innovatör är en uppfinnare som har haft sina uppfinningar framgångsrikt introducerade på marknaden. En innovatör måste inte enbart vara en skicklig uppfinnare, utan även kunna driva företag. En studie gjord av Stockholms Innovatörskrets (STIK) visar emellertid att två tredjedelar av deras medlemmar inte vill driva företag och att de hellre fokuserar på rollen som uppfinnare.

Uppfinnare

En uppfinnare är en person som kommer med nya idéer och omvandlar dessa till prototyper, ritningar, koncept och i vår meningen allt för ofta till patent. Glödlampan är ett bra exempel på en fantastisk uppfinning. Men först när de elektriska ledningarna och infrastrukturen som krävs för att tända lampan fanns på plats, erbjöd systemet nytt marknadsvärde. Det är därför antalet registrerade patent är ett missvisande mått på innovation.

Intrapreneur

Intrapreneur är ett begrepp myntat av Gifford Pinchot. En intrapreneur är en anställd som tar initiativet till innovation inom organisationen som anställt dem. För att intraprenörskap ska kunna få fotfäste behövs en företagsledning som möjliggör en miljö som bejakar nya idéer, experimenterande och risktagande.

Jobs-to-be-done (JTBD)

Kunder köper inte produkter, de "hyr" dem för att göra ett jobb. Istället för att fråga kunden hur produkten ska se ut för att de skall köpa, fokuserar JTBD-metoden på att förstå de underliggande problem som kunden försöker lösa och använder den insikten som input till den fortsatta innovationsprocessen. JTBD står i skarp kontrast till den mer traditionella metoden för att segmentera marknaden enligt t ex demografi. Endast en JTBD-analys kan skina ljus på de bakomliggande orsakerna till varför kunden köper, eller hur deras behov förändras baserat på omständighet.

Lean Startup

Lean startup är ett begrepp myntat av Eric Ries. Lean startup kombinerar Customer Development (Steve Blank) och Agile Software Development. Det är en experiments- och data-drivenmetod som söker att validera de mest riskfyllda antaganden i en affärsmodell. Målet är att med så små medel som möjligt snabbt lära sig vad marknaden vill ha. Motsatsen till lean startup är att spendera enorma resurser på långa utvecklingscykler som i slutändan ger en "perfekt produkt" som ingen vill ha. Andy Cars beskriver lean startup närmare i sin artikel Vad är Lean Startup?.

Öppen Innovation

Öppen innovation innebär att öppna upp företaget för att samarbeta med personer och företag utanför organisationen kring komplexa problem och för att bygga nytt kundvärde. Istället för fastna vid det ökända tankesättet "inte uppfunnet här" är mantrat för öppen innovation "stolt hittat någon annanstans". Procter & Gamble's Connect + Develop, som startade 2001 och har helt förändrat P & Gs utvecklingsprocess, är ett bra exempel på framgångsrik öppen innovation.

Outcome Driven Innovation (ODI)

Outcome Driven Innovation är en innovationsprocess som utvecklats av Tony Ulwick, VD och grundare av Strategyn. ODI är baserat på JTBD (se definition ovan), som ursprungligen utvecklades av Strategyn. I videon förklarar Tony Ulwick kortfattat både ODI och JTBD.

Preto-vs. prototyping

Pretotyping är ett begrepp myntat av Alberto Savoia, medan han arbetade som teknisk direktör på Google. Pretotyping hjälper till att svara på frågan "ska vi bygga det", medan prototyper hjälper till att svara på frågan "kan vi bygga det". Annorlunda uttryckt, pretotyping handlar om att se till att du bygger "rätt sak" innan du bygger den på "rätt sätt".

Startup Accelerator

En startup accelerator är ett tidsbegränsat program (vanligtvis 3-4 månader) bestående av intensiv mentorskap och coachning, och som kulminerar i en "Demo Day" när startup-teamen pitchar till investerare. Syftet med programmet är att ge de bästa startups de bästa förutsättningarna för att lyckas. Läs mer om start acceleratorer i vårt whitepaper "Best Practices Designing & Running Startup Accelerators".

Värdeerbjudande

Ett värdeerbjudande kommunicerar varför kunden ska köpa en produkt, eller använda en viss tjänst, istället för att välja en konkurrerande produkt eller tjänst. Bra värdeerbjudanden är korta, kristallklara och grundligt övertygande. Tyvärr är värdeerbjudanden alltför otydliga och intetsägande. Om kunden inte förstår varför de ska köpa från dig, hjälper det inte att ha världens bästa produkt eller lösning.